Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Uppförandepolicy


Allmänna principer

LJ Mark vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och krav. Vårt ansvar gäller i de samhällen och miljöer där vi är verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet. Vi har därför definierat ett antal grundregler för vårt agerande:

 • Vi respekterar mänskliga rättigheter.
 • Vi arbetar på ett socialt ansvarstagande sätt i samhället.
 • Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral.
 • Vi följer de lagar och förordningar som gäller där vi är verksamma.
 • Vi tar ansvar för miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

MEDARBETAREN

Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och värdighet, är mycket viktigt för LJ Mark. De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla minimikraven i nationell lag.

 • Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbättringar.
 • Vi ger individer lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. Vi tillåter varken diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.
 • Vi uppmuntrar de anställda och andra personer som arbetar med LJ Mark att rapportera missförhållanden och berättigad oro så att korrekt granskning och åtgärd kan vidtas och utan att den rapporterande blir utsatt för vedergällning.
 • Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med respektive lands lagar och principer.
 • Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida arbetsplaner.
 • Vi anställer inga personer under 15 år.
 • Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra arbetsplatser. Vi tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet.

MARKNADEN

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. LJ Mark motsätter sig sådana förfaranden.

 • Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar.
 • Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att erhålla, behålla eller styra uppdrag eller få andra otillbörliga fördelar inom ramen för LJ Marks verksamhet.
 • Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att förmå oss att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden.
 • Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt redovisningssed.

MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH KVALITET

LJ Mark är övertygat om att projektutveckling och byggrelaterade tjänster kan bidra till en mer hållbar värld och har en aktiv miljöledning på alla nivåer.

 • Hållbarhet är ett nyckelord för LJ Mark.
 • Vårt miljöarbete är en viktig och naturlig del i vårt systematiska förbättringsarbete, i våra entreprenader och i våra framtida planer.
 • Vi arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.
 • Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att åtminstone alla relevanta lagar, förordningar och normer följs.
 • Vårt ledningssystem är certifierat enligt FR2000.
 • Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.
 • På LJ Marks arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa riktlinjer och regler.
 • På LJ Mark skall alla ta ansvar för egen och andras arbetsmiljö och använda adekvat utrustning och skydd.
 • På LJ Mark skall alla ta ansvar för kvalitén och sträva efter att i varje steg leverera bästa möjliga kvalité genom rätt arbetssätt och rätt egenkontroller.

VD Annika Liljegren
2019-10-23Ledningssystem

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000 sedan mars 2015. FR2000 Verksamhetsledning är en standard för ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000:2017 –säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här för att läsa mer »

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »

© L.J. Mark & Anläggning AB